Regulamin

§1 DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep działający pod adresem http://www.chlodnice-konarscy.com, w którym Klient może za pośrednictwem Internetu zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej produktów oferowanych przez Chłodnice Konarscy;

 1. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej oraz, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 1. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 2. DNI ROBOCZE – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 3. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Chłodnice Konarscy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

 4. NEWSLETTER – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Chłodnice Konarscy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

 5. BAZA SKLEPU INTERNETOWEGO – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;

 6. KOSZYK – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

 7. STRONA PRODUKTOWA – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

 8. ODDZIAŁ CHŁODNICE KONARSCY – tradycyjny, stacjonarny punkt usługowy i sprzedaży detalicznej.

 9. URUCHOMIENIE LINKU– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.

 10. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 11. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego Chłodnice Konarscy.

 13. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 14. SPRZEDAWCA – Konarski Sławomir Skup, Sprzedaż, Regeneracja Chłodnic, z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 2a, 05-660 Warka, NIP: 797-124-89-01, REGON 670882053, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Warka pod numerem 1638, zwanym dalej Chłodnice Konarscy.

 15. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 16. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 18. USŁUGODAWCA – Konarski Sławomir Skup, Sprzedaż, Regeneracja Chłodnic, z siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 2a, 05-660 Warka, NIP: 797-124-89-01, REGON 670882053, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy Warka pod numerem 1638, zwanym dalej Chłodnice Konarscy.

 19. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 20. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 21. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 22. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z  powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 4. Sklep Internetowy Chłodnice Konarscy działający pod adresem http://www.chlodnice-konarscy.com, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez:

Imię i nazwisko (nazwa)

„Chłodnice Konarscy” - Konarski Sławomir Skup, Sprzedaż, Regeneracja Chłodnic

Adres siedziby

ul. Elizy Orzeszkowej 2a, 05-660 Warka

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Urząd Miasta i Gminy Warka, pod numerem 1638

NIP

797-124-89-01

REGON

670882053

Adres poczty elektronicznej

admin@chlodnice-konarscy.com

Adres strony internetowej

http://www.chlodnice-konarscy.com

Numer telefonu

48 667 20 01
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

6. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

- Konto Klienta w Sklepie internetowym;

- Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

- Newsletter

7. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

- Komputer z dostępem do Internetu;

- Dostęp do poczty elektronicznej.

- Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.§ 3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

- Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

- - Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.

- Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

- Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

- Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

- Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

- Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.chlodnice-konarscy.com. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

  1. zamawiany towar;

  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar;

  3. sposób dostawy;

  4. sposób płatności.

 3. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z Chłodnice Konarscy umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 4. Na adres email wskazany podczas rejestracji Chłodnice Konarscy wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

 5. Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.

 

§ 5 CENY TOWARÓW

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stroniehttp://www.chlodnice-konarscy.com i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.chlodnice-konarscy.com, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §4).

 5. Chłodnice Konarscy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.chlodnice-konarscy.com. W przypadku dokonywania zakupów w Oddziale Chłodnice Konarscy obowiązują ceny określone dla produktów sprzedawanych bezpośrednio w Oddziale.

 

§ 6 FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:

  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy spedycyjnej lub innego podmiotu dostarczającego przesyłki;

  2. przelewem elektronicznym,

  3. zwykłym przelewem na rachunek bankowy

 2. Chłodnice Konarscy umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą system oferowanego przez PayU S.A. - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495, udostępniając następujące sposoby płatności: Inteligo, mBank, BZ WBK, BPH, ING, KredytBank, InvestBank, Lukas Bank, Pekao, BGŻ, Millenium, PKO BP, MultiBank, BOŚ, Citi Handlowy, Nordea, Deutsche Bank, Fortis, Euro Bank, Raiffeisen, SGB, Alior, Bank Pocztowy, GetIn, Volkswagen Bank, Polbank, FM Bank, MeritumBank, Bank HSBC, Karty, PayPal, Moneybookers.

 3. W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 5 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem http://chlodnice-konarscy.com/webpage/dostawa.html

 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 7. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z przedstawicielem Chłodnice Konarscy mailowo, na adres: admin@chlodnice-konarscy.com lub telefonicznie, na numer telefonu: 48 667 20 01 w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów dostawy produktów objętych takim zamówieniem.

 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie czternastu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

 4. Jeżeli Chłodnice Konarscy nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 

§ 8 WARUNKI REKLAMACJI (ZGŁOSZENIE NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ)

 1. Reklamacje należy składać na adres Chłodnice Konarscy.

 2. Składając reklamację należy dostarczyć do Chłodnice Konarscy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ….

 3. Chłodnice Konarscy rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Chłodnice Konarscy naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 9 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY / ZWROT PRODUKTÓW

 1. Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

 2. Dla zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Chłodnice Konarscy wskazany w §2 pkt 5) regulaminu.
 4. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od mowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 10 NEWSLETTER SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Chłodnice Konarscy korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Chłodnice Konarscy.

 

§ 11 DANE OSOBOWE

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Z tego powody informujemy Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat. Kto jest administratorem Państwa danych? Administratorem Państwa danych osobowych jest Skup, Sprzedaż, Regeneracja Chłodnic z siedzibą w Warce ul. E. Orzeszkowej 2a, 05-660 Warka.

 

Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z zawartą umową sprzedaży i obsługą gwarancyjną zakupionego towaru. W tym celu Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy i/lub naprawy, wystawienia dokumentu sprzedaży (Faktura VAT) oraz realizacji transportu zakupionego towaru.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 

 1. a) w przypadku faktury VAT: imię i nazwisko, pełny adres, numer PESEL lub NIP,
 2. b) w celach realizacji zamówienia wysyłkowego za pośrednictwem firm kurierskich: imię i nazwisko, adres dostarczenia towaru oraz numer telefonu lub adres e-mail,
 3. c) w przypadku zgłoszenia naprawy na podstawie gwarancji/rękojmi: imię i nazwisko, dane kontaktowe(adres, numer telefonu, e-mail).

 

 W przypadku wystawienia faktury VAT, dane osobowe podawane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491). Wszelkie inne dane osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celami, dla których są zbierane. Brak udostępnienia danych do faktury VAT, uniemożliwi jej wystawnie, tym nasza firma jako dowód zakupu wystawi paragon. Brak udostępnienia danych wysyłkowych, w przypadku gdy adres dostawy jest różny od adresu podanego do faktury VAT, skutkować będzie niezrealizowaniem zamówienia.

 

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy lub umowy w szczególności:

a) uprawnione organy podatkowe do wglądu do dokumentów księgowej zawierającej Pani/a dane osobowe oraz,

b) Poczta Polska i/lub firmy kurierskie uprawnione na podstawie zawartej z administratorem odrębnej umowy w celu dostarczenia wskazanej osobie na wskazany adres zamówionego towaru.

 

 Jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Administrator będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe przez okres 5 lat po zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT.

 

Jakie są Państwa prawa w stosunku do przekazanych danych osobowych?

Administrator informuje, iż ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz przeniesienia danych, o ile prawo na to zezwala. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się listownie (adres do korespondencji Skup, Sprzedaż, Regeneracja Chłodnic 05-660 Warka ul. E. Orzeszkowej 2a telefonicznie (tel: +48 667 20 01, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres e-mail: admin@chlodnice-konarscy.com

 

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Chłodnice Konarscy w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku.

 6. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Chłodnice Konarscy, a także pod adresem http://www.chlodnice-konarscy.com/webpage/regulamin.html